E.光疗甲提高班 680元
您当前所在的位置是:首页 > E.光疗甲提高班 680元
E.光疗甲提高班 680元
课程简介:E.光疗甲提高班 680元

E.光疗甲提高班           680
课程设置:1.光疗甲概念
          2.产品成分及制作原理
          3.正确上指托板对甲型的影响
          4.法式光疗甲的制作
          5.彩色渐变光疗甲的制作
          6.琉璃甲
          7.法拉利甲的制作